Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP 22,595,420 52.54 % 01/12/2016
Công ty cổ phần Xây lắp điện I 10,788,226 25.08 % 01/12/2016
Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 4,166,988 9.69 % 01/12/2016
Phạm Thành Đô Thành viên Hội đồng quản trị 1,548,747 3.6 % 01/12/2016