Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (CAT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Vĩnh Hoàng Chương Thành viên Hội đồng quản trị 1,082,500 11.1 % 17/01/2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 975,000 10 % 17/01/2017
Bùi Nguyên Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị 780,000 8 % 17/01/2017
Bùi Phan Hoàng Anh 677,854 6.95 % 17/01/2017
Phan Thị Ngọc Ánh Phó Tổng Giám đốc 600,000 6.16 % 17/01/2017
Huỳnh Nhật Vũ Thành viên Hội đồng quản trị 570,457 5.85 % 17/01/2017
Nguyễn Hồng Đức Thành viên Hội đồng quản trị 319,140 3.27 % 17/01/2017