Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.85 %
  • Khác
    69.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Hóa An 1,785,101 11.88 % 19/07/2019
America LLC 1,669,007 11.1 % 18/12/2019
Peter Eric Dennis 1,204,982 8.02 % 18/06/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,101,848 7.33 % 18/06/2018
Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam 713,262 4.75 % 18/06/2018
Công ty Cổ phần Miền Đông 500,000 3.33 % 17/12/2019