Công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 Trung Ương (BT1: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Văn Thông Chủ tịch Hội đồng quản trị 994,643 18.95 % 05/07/2019
Đặng Quỳnh Trang 557,841 10.63 % 16/08/2016
Đinh Văn Hoạt 333,000 6.34 % 16/08/2016
Doãn Thị Hằng 304,234 5.8 % 16/08/2016