Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh (BMS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Rồng Ngọc 12,000,000 24 % 08/03/2018
Dương Tiến Dũng 11,509,666 23.02 % 05/12/2018
Trương Thị Mỹ An 11,500,000 23 % 08/03/2018