Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    35.85 %
  • Khác
    13.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 46,317,348 50.7 % 13/11/2018
Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm AXA (Pháp) 15,209,700 16.65 % 22/09/2016
Công ty TNHH Firstland 5,146,372 5.63 % 22/09/2016
Tập đoàn Chevalier (Hồng Kông) 5,146,365 5.63 % 22/09/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 4,556,372 4.99 % 22/09/2016