Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.32 %
  • Khác
    55.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định 3,098,184 25 % 31/12/2012
Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định 3,098,184 25 % 30/06/2015
Văn phòng tỉnh ủy Bình Định 2,790,012 22.51 % 30/06/2015
Nguyễn Bạo 1,239,289 10 % 30/06/2015
America LLC 868,710 7.01 % 25/07/2019