Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa (BHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.92 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.25 %
  • Khác
    58.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP 1,841,282 40.92 % 17/07/2017
Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 631,688 14.04 % 24/09/2018