Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.63 %
  • Khác
    21.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 37,159,200 65 % 08/09/2016
Vietnam Investment Property Holding Ltd 2,736,000 4.79 % 08/09/2016