Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.17 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    59.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 452,523 40.17 % 31/12/2014
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng 291,950 25.92 % 31/12/2014
Nguyễn Thị Thu An 91,800 8.15 % 21/03/2016