Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.14 %
  • Khác
    79.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch Hội đồng quản trị 12,920,020 11.96 % 08/11/2019
Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd 12,888,220 11.93 % 07/11/2018
Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 10,800,000 10 % 11/12/2017
Imperial Dragon Investments Limited 7,549,166 6.99 % 12/03/2018
Nguyễn Ngọc Đoan Trang 7,210,910 6.68 % 04/12/2019
Nguyễn Thế Tài Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,977,600 3.68 % 15/12/2016