Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.22 %
  • Khác
    55.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đỗ Lăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 7,492,122 21.16 % 31/12/2017
LUCERNE ENTERPRISE LTD 7,426,200 20.98 % 31/12/2017
ASEAN Deep Value Fund 6,673,100 18.85 % 30/05/2019
Asean Small Cap Fund 6,558,600 18.53 % 31/10/2018
Huỳnh Thị Mai Dung Thành viên Hội đồng quản trị 3,753,800 10.6 % 22/06/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,195,700 3.38 % 31/12/2017