Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.45 %
  • Khác
    96.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Viết Nhiên 342,700 6.06 % 03/01/2018
Lê Văn Long 301,900 5.34 % 03/01/2018
Hồ Thị Thủy 285,700 5.05 % 03/01/2018
Trương Thế Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 263,340 4.65 % 30/01/2018