Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng ALV (ALV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.61 %
  • Khác
    99.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Viết Nhiên 342,700 10.85 % 03/01/2018
Lê Văn Long 301,900 9.56 % 03/01/2018
Hồ Thị Thủy 285,700 9.05 % 03/01/2018
Phạm Huy Hoàng 272,912 8.64 % 12/01/2018
Trương Thế Sơn 263,340 8.34 % 30/01/2018
Trương Thế Dũng 261,400 8.28 % 26/02/2018
Phạm Thị Minh Ngọc 260,300 8.24 % 14/12/2017
Lê Quang Thạch 200,000 6.33 % 03/01/2018
Phạm Văn Hải Tổng Giám đốc 125,000 3.96 % 30/06/2017