Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.93 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.87 %
  • Khác
    38.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19,500,000 52.93 % 15/10/2014
Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 3,200,000 8.69 % 30/06/2013