Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (YTC: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.1 %
  • Khác
    98.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Văn Thiện Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 893200.0 29.0 % 31/12/2017
Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (SAPHARCO) 812000.0 26.364 % 20/12/2016
Huỳnh Thị Phương Tứ 144870.0 4.704 % 13/03/2019
Huỳnh Công Triết Trưởng Ban Kiểm soát 107140.0 3.479 % 31/12/2017
Dư Quốc Đông Thành viên Ban Kiểm soát 99770.0 3.239 % 31/12/2017