Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.37 %
  • Khác
    55.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ảnh Nhượng Tống Đại diện công bố thông tin 1.1431408E7 36.545 % 12/03/2019
Hồ Ngọc Tấn 3910000.0 12.5 % 24/05/2018
Ancla Asset Limited 3419249.0 10.931 % 24/05/2018
DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd. 2138192.0 6.836 % 08/10/2018
MACQUARIE BANK LIMITED OBU 1522100.0 4.866 % 07/11/2018
Đào Phúc Trí Thành viên Hội đồng quản trị 1195422.0 3.822 % 24/05/2018