Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Công nghiệp nặng Cửu Long 1,437,500 16.02 % 30/06/2015
Phạm Việt Thương Thành viên Hội đồng quản trị 1,133,885 12.64 % 30/06/2016
CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Khánh An 600,000 6.69 % 16/12/2016