Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần đầu tư VAC Việt Nam 5427000.0 25.725 % 31/08/2016
Bùi Thị Hiên 3424482.0 16.232 % 15/05/2018
Đoàn Hương Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 2507323.0 11.885 % 13/12/2017
Lê Duy Anh Đại diện công bố thông tin 942264.0 4.466 % 16/08/2018
Nguyễn Thị Vân Anh 734300.0 3.481 % 18/12/2017