Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần đầu tư VAC Việt Nam 5,427,000 25.74 % 31/08/2016
Bùi Thị Hiên 3,424,482 16.24 % 31/08/2018
Đoàn Hương Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 2,488,323 11.8 % 28/09/2018
Nguyễn Thị Vân Anh 734,300 3.48 % 18/12/2017