Công ty cổ phần X20 (X20: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    71.72 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    28.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Quốc phòng 1.237119E7 71.717 % 27/11/2017