Công ty Cổ phần Xi măng X18 (X18: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Quang Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 810000.0 19.491 % 19/01/2017
Lê Việt Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 700000.0 16.844 % 19/01/2017
Mai Quý Phi Thành viên Hội đồng quản trị 630000.0 15.16 % 19/01/2017
Công ty TNHH Hungking Việt Nam 419265.0 10.089 % 01/12/2016