Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (WTN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 5500000.0 52.0 % 17/03/2017
CTCP Đầu tư ngành nước DNP 2399000.0 22.682 % 11/12/2018
Phạm Quốc Khánh 1388908.0 13.132 % 11/09/2018