Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (WSS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.22 %
  • Khác
    96.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đình Tú Chủ tịch Hội đồng quản trị 11,300,000 22.46 % 30/06/2015
Phạm Diễm Hoa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,920,000 5.8 % 16/07/2015
Vũ Thị Yến 2,510,117 4.99 % 19/08/2016
GENERALEXIM.,JSC 1,665,000 3.31 % 02/04/2015