Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall (WSS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.38 %
  • Khác
    97.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đình Tú Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.13E7 22.465 % 30/06/2015
Phạm Diễm Hoa 2920000.0 5.805 % 16/07/2015
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 1665000.0 3.31 % 02/04/2015