Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.17 %
  • Khác
    71.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
America LLC 374900.0 14.996 % 23/02/2018
Công ty CP Đầu tư Thái Bình 250500.0 10.02 % 30/06/2015
Bùi Việt 232790.0 9.312 % 30/06/2015
VinaSecurities 156800.0 6.272 % 19/06/2012