Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (WCS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.42 %
  • Khác
    75.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty CP Đầu tư Thái Bình 250,500 10.02 % 30/06/2015
Bùi Việt 232,790 9.31 % 30/06/2015
America LLC 211,900 8.48 % 30/05/2016
VinaSecurities 156,800 6.27 % 19/06/2012