Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VWS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    99.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP 1272600.0 35.35 % 30/11/2016
Nguyễn Như Hà 262083.0 7.28 % 30/11/2016
Lê Văn Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 162768.0 4.521 % 30/11/2016
Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 118142.0 3.282 % 30/11/2016