Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SOTRANS 15,729,240 75 % 25/07/2016
CTCP Chứng khoán IB 2,873,130 13.7 % 06/07/2016