Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.96 %
  • Khác
    81.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng 498712.0 24.936 % 30/06/2014
America LLC 321290.0 16.065 % 14/12/2016
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) 203990.0 10.2 % 08/07/2016
Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch Hội đồng quản trị 179107.0 8.955 % 30/06/2015