Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.76 %
  • Khác
    77.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng 498712.0 24.933 % 30/06/2014
Tổng công ty Viglacera 498712.0 24.933 % 17/01/2018
America LLC 407390.0 20.367 % 23/08/2017
Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch Hội đồng quản trị 192392.0 9.619 % 17/01/2018
Nguyễn Thị Mơ Kế toán trưởng 99919.0 4.995 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Quang 99800.0 4.989 % 30/06/2015