Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.02 %
  • Khác
    78.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng 498712.0 46.982 % 30/06/2014
America LLC 365890.0 34.469 % 27/07/2017
Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch Hội đồng quản trị 182607.0 17.203 % 30/06/2017
Nguyễn Thị Mơ Kế toán trưởng 99919.0 9.413 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Quang 99800.0 9.402 % 30/06/2015