Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.14 %
  • Khác
    82.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng 498,712 24.94 % 30/06/2014
America LLC 294,090 14.7 % 22/07/2016
Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) 203,990 10.2 % 08/07/2016
Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch Hội đồng quản trị 179,107 8.96 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Mơ 99,919 5 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Quang 99,800 4.99 % 30/06/2015