Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt may (VTI: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    68.34 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    31.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 2925000.0 68.345 % 30/06/2015
Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần 233434.0 5.454 % 31/12/2014