Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.45 %
  • Khác
    98.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SAVICO 650,760 13.02 % 30/06/2015
Công ty sản xuất dây và cáp điện Tân Cường Thành 584,760 11.7 % 30/06/2015
Công ty Dây và Cáp điện Việt Nam (CADIVI) 480,000 9.6 % 30/06/2015
Hoàng Nghĩa Đàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 185,400 3.71 % 30/06/2015