Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.74 %
  • Khác
    99.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Đình Thuyền 592060.0 11.841 % 28/09/2018
Công ty sản xuất dây và cáp điện Tân Cường Thành 584760.0 11.695 % 30/06/2015
Nguyễn Đức Tường Thành viên Hội đồng quản trị 488560.0 9.771 % 15/05/2018
Mai Phan Cẩm Tú 372940.0 7.459 % 20/09/2018
Phạm Văn Hậu 302800.0 6.056 % 23/11/2017
Phan Hoàng Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 250700.0 5.014 % 06/04/2018