Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.73 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.18 %
  • Khác
    40.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 2116316.0 46.727 % 03/08/2011
Công ty TNHH Quốc tế DP 463500.0 10.234 % 30/06/2015
Nguyễn Ngọc Sơn 232671.0 5.137 % 07/05/2010