Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.73 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.88 %
  • Khác
    40.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 2116316.0 46.727 % 03/08/2011
Nguyễn Ngọc Sơn 232671.0 5.137 % 07/05/2010
Công ty TNHH Quốc tế DP 230000.0 5.078 % 27/12/2016