Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.98 %
  • Khác
    37.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 2116316.0 46.669 % 03/08/2011
Nguyễn Ngọc Sơn 232671.0 5.131 % 07/05/2010
Công ty TNHH Quốc tế DP 230000.0 5.072 % 27/12/2016