Công ty Cổ phần viễn thông VTC (VTC: HNX) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.73 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.07 %
  • Khác
    40.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 2,116,316 46.73 % 03/08/2011
Công ty TNHH Quốc tế DP 463,500 10.23 % 30/06/2015