Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    99.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 2160000.0 36.0 % 21/03/2014
Công ty DATC 2000000.0 33.333 % 19/03/2015
Nguyễn Sỹ Hùng 415150.0 6.919 % 15/05/2009
Trần Hồng Tài 399900.0 6.665 % 19/03/2015
Nguyễn Thế Thạch 363200.0 6.053 % 19/03/2015
Nguyễn Quang Tài Đại diện công bố thông tin 305335.0 5.089 % 30/04/2009
Nguyễn Thị Ái 279100.0 4.652 % 19/03/2015