Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.18 %
  • Khác
    99.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 - Công ty cổ phần 2160000.0 27.0 % 21/03/2014
Công ty DATC 2000000.0 25.0 % 19/03/2015
TTC 1691900.0 21.149 % 13/04/2018
Nguyễn Sỹ Hùng 415150.0 5.189 % 15/05/2009
Nguyễn Quang Tài Đại diện công bố thông tin 305335.0 3.817 % 30/04/2009