Công ty Cổ phần Vitaly (VTA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.33 %
  • Khác
    97.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 2160000.0 27.0 % 21/03/2014
Công ty DATC 2000000.0 25.0 % 19/03/2015
TTC 1296700.0 16.209 % 20/11/2017
Nguyễn Quang Tài Đại diện công bố thông tin 305335.0 3.817 % 30/04/2009