Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    34.59 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    65.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 676260.0 34.586 % 31/12/2015
Đặng Văn Lương 154054.0 7.879 % 31/12/2015
Trần Đức Phú Thành viên Hội đồng quản trị 113045.0 5.781 % 31/12/2015
Trần Thị Minh Hậu 105070.0 5.374 % 31/12/2015
Công ty CP Đầu tư Titan 87497.0 4.475 % 30/06/2013
Trần Quang Vinh Thành viên Hội đồng quản trị 71880.0 3.676 % 31/12/2015