Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    33.81 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.47 %
  • Khác
    64.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 676,260 33.81 % 31/12/2015
Đặng Văn Lương 154,054 7.7 % 31/12/2015
Trần Đức Phú Ủy viên Hội đồng quản trị 113,045 5.65 % 31/12/2015
Trần Thị Minh Hậu 105,070 5.25 % 31/12/2015
Công ty CP Đầu tư Titan 87,497 4.38 % 30/06/2013