Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (VT1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    33.81 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    66.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 676260.0 33.813 % 31/12/2015
Đặng Văn Lương 200871.0 10.044 % 31/12/2017
Trần Đức Phú Thành viên Hội đồng quản trị 113045.0 5.652 % 31/12/2015
Trần Thị Minh Hậu 105070.0 5.254 % 31/12/2015
Nguyễn Ngọc Huyền My 101100.0 5.055 % 31/12/2017
Công ty CP Đầu tư Titan 87497.0 4.375 % 30/06/2013
Trần Quang Vinh Thành viên Hội đồng quản trị 71880.0 3.594 % 31/12/2015