Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    99.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 3.54E7 60.001 % 31/12/2013
Trương Đình Sơn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3314478.0 5.618 % 15/07/2016
Quỹ tầm nhìn SSI 2762127.0 4.682 % 07/03/2012