Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (VSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.75 %
  • Khác
    73.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn kinh tế Vinashin 9897751.0 25.989 % 07/02/2012
Phạm Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 6598500.0 17.326 % 30/06/2015
Hoàng Đình Tâm Thành viên Hội đồng quản trị 3299251.0 8.663 % 30/06/2015
Nguyễn Duy Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 1732587.0 4.549 % 30/06/2015
Sacombank-SBS 1347588.0 3.538 % 01/04/2014