Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (VSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.07 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.87 %
  • Khác
    69.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn kinh tế Vinashin 9,897,751 30.07 % 07/02/2012
Phạm Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,598,500 20.05 % 30/06/2015
Hoàng Đình Tâm Ủy viên Hội đồng quản trị 3,299,251 10.02 % 30/06/2015
Nguyễn Duy Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị 1,732,587 5.26 % 30/06/2015
Sacombank-SBS 1,347,588 4.09 % 01/04/2014