Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VSN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.1 %
  • Khác
    95.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 5.4829878E7 67.763 % 28/05/2016
CTCP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (ANCO) 2.0180026E7 24.94 % 28/05/2016