Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (VSI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.12 %
  • Khác
    36.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) 7920000.0 60.0 % 30/06/2014