Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (VSI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.51 %
  • Khác
    39.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP 7920000.0 60.0 % 30/06/2014