Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.68 %
  • Khác
    29.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) 63,016,948 30.56 % 31/12/2013
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 49,497,930 24 % 13/10/2016
Công ty TNHH Perfetto 29,234,900 14.18 % 26/04/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 18,785,000 9.11 % 06/05/2016
Swiftcurrent Partners, L.P. 14,379,170 6.97 % 28/05/2013
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 10,284,019 4.99 % 16/11/2009
Deutsche Bank AG, London Branch 10,102,820 4.9 % 26/06/2013