Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.18 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.11 %
  • Khác
    76.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 6.3016948E7 30.555 % 31/12/2013
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 4.327528E7 20.983 % 08/12/2016
Công ty TNHH Perfetto 2.92349E7 14.175 % 26/04/2016
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 2.022722E7 9.808 % 14/11/2017
Swiftcurrent Partners, L.P. 1.437917E7 6.972 % 28/05/2013
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 1.0284019E7 4.986 % 16/11/2009
Deutsche Bank AG, London Branch 1.010282E7 4.899 % 26/06/2013