Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.4 %
  • Khác
    54.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) 6.3016948E7 45.831 % 31/12/2013
REE CORP. 4.327528E7 31.473 % 08/12/2016
Công ty TNHH Perfetto 2.92349E7 21.262 % 26/04/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 1.8785E7 13.662 % 06/05/2016
Swiftcurrent Partners, L.P. 1.437917E7 10.458 % 28/05/2013
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 1.0284019E7 7.479 % 16/11/2009
Deutsche Bank AG, London Branch 1.010282E7 7.348 % 26/06/2013
Swiftcurrent Offshore, Ltd 5697070.0 4.143 % 07/06/2012