Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vietnam Holding LTD 3822068.0 8.39 % 03/06/2016
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund 2239978.0 4.917 % 03/06/2016
Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt 2236500.0 4.909 % 03/06/2016
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 1939069.0 4.256 % 03/06/2016
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 1832899.0 4.023 % 14/12/2016
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 1818718.0 3.992 % 03/01/2017
CTCP CVE Invest 1468471.0 3.223 % 19/01/2017
Swiftcurrent Offshore, Ltd 1389844.0 3.051 % 04/07/2016