Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49 %
  • Khác
    51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vietnam Holding LTD 3,822,068 8.39 % 03/06/2016
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 2,316,030 5.08 % 03/06/2016
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund 2,239,978 4.92 % 03/06/2016
Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt 2,236,500 4.91 % 03/06/2016
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 1,939,069 4.26 % 03/06/2016
Swiftcurrent Offshore, Ltd 1,389,844 3.05 % 04/07/2016