Công ty Cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.55 %
  • Khác
    96.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 5,947,800 51.05 % 30/06/2016
Lê Anh Tuấn Ủy viên Hội đồng quản trị 766,638 6.58 % 31/08/2015
Trần Hồng Quang 699,000 6 % 29/08/2016
Nguyễn Minh Hằng 490,000 4.21 % 31/08/2015