Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.13 %
  • Khác
    95.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 7196838.0 51.054 % 27/07/2018
Lương Duyên Nga 1520531.0 10.787 % 27/07/2018
Trần Hồng Quang 845790.0 6.0 % 27/07/2018
Đào Bá Dong 711964.0 5.051 % 27/07/2018