Công ty Cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.79 %
  • Khác
    95.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 5947800.0 51.054 % 30/06/2016
Lê Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 766638.0 6.581 % 31/08/2015
Trần Hồng Quang 699000.0 6.0 % 29/08/2016
Đào Bá Dong 588400.0 5.051 % 24/11/2016
Nguyễn Minh Hằng 490000.0 4.206 % 28/11/2016