Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.77 %
  • Khác
    95.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 6542580.0 51.054 % 30/06/2017
Lương Duyên Nga 1382301.0 10.787 % 27/04/2018
Trần Hồng Quang 768900.0 6.0 % 30/06/2017
Đào Bá Dong 647240.0 5.051 % 30/06/2017