Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.69 %
  • Khác
    61.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SAIDONG JSC 7.51030942E8 32.249 % 31/10/2018
VINCOM JSC 4.27715102E8 18.366 % 31/10/2018
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội 1.92188351E8 8.253 % 31/10/2018
WP Investments III B.V. 1.13920586E8 4.892 % 31/10/2018