Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    31.45 %
  • Khác
    68.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SAIDONG JSC 6.13086483E8 32.249 % 03/10/2017
VINCOM JSC 3.49155185E8 18.366 % 03/10/2017
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội 1.5688845E8 8.253 % 03/10/2017
WP Investments III B.V. 9.2996397E7 4.892 % 07/11/2017