Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    91.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su 2386800.0 16.455 % 15/04/2011
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1183833.0 8.162 % 18/01/2017