Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.7 %
  • Khác
    99.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1.2475008E7 51.0 % 28/10/2016
Nguyễn Đức Thuấn Thành viên Hội đồng quản trị 4948720.0 20.231 % 28/10/2016
Lâm Thị Mai 2062981.0 8.434 % 28/10/2016