Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.55 %
  • Khác
    79.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP 4,083,884 51.05 % 27/05/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 725,550 9.07 % 31/12/2013
VINAMILK 389,962 4.88 % 31/12/2012
Intereffekt Investment Funds N.V. 341,250 4.27 % 31/12/2012