Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.3 %
  • Khác
    91.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tô Như Toàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 40,000,000 25 % 31/10/2017
CTCP Đầu tư THG Holdings 37,500,000 23.44 % 31/10/2017
Tô Như Thắng Phó Tổng Giám đốc 11,300,000 7.06 % 31/10/2017