Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.51 %
  • Khác
    90.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tô Như Toàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.0E7 25.0 % 31/10/2017
CTCP Đầu tư THG Holdings 3.75E7 23.438 % 31/10/2017
Tô Như Thắng Phó Tổng Giám đốc 1.13E7 7.063 % 31/10/2017