Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.72 %
  • Khác
    85.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 5233330.0 9.877 % 14/10/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 4776111.0 9.014 % 14/10/2016
Phan Tiết Hồng Minh 3762380.0 7.101 % 14/10/2016
RCB 3027203.0 5.713 % 14/10/2016
Nguyễn Kim Thanh 2837973.0 5.356 % 14/10/2016
Võ Nguyễn Như Nguyện Ủy viên Hội đồng quản trị 2760000.0 5.209 % 14/10/2016
Võ Phan Hồng Ngọc 2760000.0 5.209 % 14/10/2016
Võ Phan Khôi Nguyên 2760000.0 5.209 % 14/10/2016
Lý Chí Nguyễn 2555824.0 4.824 % 14/10/2016
Trần Thị Minh Duyên 2530000.0 4.775 % 14/10/2016