Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.5 %
  • Khác
    86.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 8296557.0 10.792 % 23/02/2018
Võ Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 7916587.0 10.298 % 30/06/2018
Phan Tiết Hồng Minh 5372678.0 6.989 % 30/06/2018
Võ Nguyễn Như Nguyện Phó Tổng Giám đốc 3942680.0 5.128 % 30/06/2018
Võ Phan Khôi Nguyên 3941280.0 5.127 % 30/06/2018
Võ Phan Hồng Ngọc 3941280.0 5.127 % 30/06/2018
RCB 3602372.0 4.686 % 23/02/2018