Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.07 %
  • Khác
    87.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 5543830.0 10.463 % 20/01/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 4776111.0 9.014 % 14/10/2016
Phan Tiết Hồng Minh 3762380.0 7.101 % 14/10/2016
RCB 3027203.0 5.714 % 14/10/2016
Võ Nguyễn Như Nguyện Thành viên Hội đồng quản trị 2909500.0 5.491 % 20/01/2017
Nguyễn Kim Thanh 2837973.0 5.356 % 14/10/2016
Võ Phan Hồng Ngọc 2760000.0 5.209 % 14/10/2016
Võ Phan Khôi Nguyên 2760000.0 5.209 % 14/10/2016