Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.34 %
  • Khác
    85.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 8296557.0 10.966 % 23/02/2018
Võ Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 6597158.0 8.72 % 23/02/2018
Phan Tiết Hồng Minh 4477232.0 5.918 % 23/02/2018
RCB 3602372.0 4.761 % 23/02/2018
Võ Nguyễn Như Nguyện Thành viên Hội đồng quản trị 3462305.0 4.576 % 23/02/2018
Võ Phan Hồng Ngọc 3284400.0 4.341 % 23/02/2018
Võ Phan Khôi Nguyên 3284400.0 4.341 % 23/02/2018