Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.35 %
  • Khác
    86.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 6971897.0 10.966 % 15/01/2018
Võ Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 5543830.0 8.719 % 20/01/2017
Phan Tiết Hồng Minh 3762380.0 5.918 % 14/10/2016
RCB 3027203.0 4.761 % 14/10/2016
Võ Nguyễn Như Nguyện Thành viên Hội đồng quản trị 2909500.0 4.576 % 20/01/2017
Võ Phan Hồng Ngọc 2760000.0 4.341 % 14/10/2016
Võ Phan Khôi Nguyên 2760000.0 4.341 % 14/10/2016