Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.8 %
  • Khác
    87.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,233,330 9.88 % 14/10/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 4,776,111 9.01 % 14/10/2016
Phan Tiết Hồng Minh 3,762,380 7.1 % 14/10/2016
RCB 3,027,203 5.71 % 14/10/2016
Võ Phan Khôi Nguyên 2,760,000 5.21 % 14/10/2016
Võ Phan Hồng Ngọc 2,760,000 5.21 % 14/10/2016
Võ Nguyễn Như Nguyện Ủy viên Hội đồng quản trị 2,760,000 5.21 % 14/10/2016
Trần Thị Minh Duyên 2,530,000 4.78 % 14/10/2016