Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.33 %
  • Khác
    86.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND MANAGEMENT LTD 9292144.0 10.792 % 17/12/2018
Võ Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 8866577.0 10.298 % 17/12/2018
Phan Tiết Hồng Minh 6017399.0 6.989 % 17/12/2018
Võ Nguyễn Như Nguyện Phó Tổng Giám đốc 4415802.0 5.128 % 17/12/2018
Võ Phan Khôi Nguyên 4414234.0 5.127 % 17/12/2018
Võ Phan Hồng Ngọc 4414234.0 5.127 % 17/12/2018
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín 4034657.0 4.686 % 17/12/2018