Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    63.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty phát điện 1 3.7559843E7 36.646 % 14/10/2016
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 1.7595463E7 17.167 % 21/02/2018
PLPC 1.0876594E7 10.612 % 14/10/2016