Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    63.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty phát điện 1 3.9062237E7 36.647 % 09/10/2018
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 1.8299282E7 17.168 % 09/10/2018
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 1.1311658E7 10.612 % 09/10/2018