Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: OTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty phát điện 1 3.7559844E7 36.646 % 14/10/2016
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 1.2665464E7 12.357 % 14/10/2016
PLPC 1.0876595E7 10.612 % 14/10/2016