Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.3 %
  • Khác
    43.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 71,400,000 51 % 30/06/2015
ACB 12,600,000 9 % 31/03/2015
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 7,120,000 5.09 % 31/12/2014