Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.3 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.18 %
  • Khác
    63.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần tập đoàn Kido 6.2118E7 51.0 % 22/05/2017
Bộ Công Thương Việt Nam 4.42119E7 36.299 % 22/03/2016
CTCP Quản lý quỹ Thái Bình Dương 5283300.0 4.338 % 15/12/2016