Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VNX: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    99.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Quỳnh Giang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 183896.0 15.013 % 31/12/2014
Nguyễn Khắc Luận Chủ tịch Hội đồng quản trị 165153.0 13.482 % 31/12/2014
Đinh Văn Khải Phó Tổng Giám đốc 147522.0 12.043 % 10/06/2015
Nguyễn Thị Hằng 93998.0 7.674 % 31/12/2014
Đỗ Thị Hoài Trưởng Ban Kiểm soát 62031.0 5.064 % 31/12/2014
Trịnh Xuân Tuấn Phó Tổng Giám đốc 51155.0 4.176 % 31/12/2014