Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VNX: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    99.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Quỳnh Giang 183896.0 15.013 % 31/12/2014
Nguyễn Khắc Luận Chủ tịch Hội đồng quản trị 165153.0 13.482 % 31/12/2014
Đinh Văn Khải Phó Tổng Giám đốc 147522.0 12.043 % 10/06/2015
Nguyễn Thị Hằng 93998.0 7.674 % 31/12/2014
Đỗ Thị Hoài Trưởng Ban Kiểm soát 62031.0 5.064 % 31/12/2014
Trịnh Xuân Tuấn Phó Tổng Giám đốc 51155.0 4.176 % 31/12/2014