Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VNX: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    99.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Quỳnh Giang 183,896 15.01 % 31/12/2014
Nguyễn Khắc Luận Chủ tịch Hội đồng quản trị 165,153 13.48 % 31/12/2014
Đinh Văn Khải Phó Tổng Giám đốc 147,522 12.04 % 10/06/2015
Nguyễn Thị Hằng 93,998 7.67 % 31/12/2014
Đỗ Thị Hoài Trưởng Ban Kiểm soát 62,031 5.06 % 31/12/2014
Trịnh Xuân Tuấn Phó Tổng Giám đốc 51,155 4.18 % 31/12/2014