Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.63 %
  • Khác
    93.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinafreight Co 1,980,000 23.21 % 17/06/2015
Mai Thị Phương Anh 1,386,000 16.25 % 17/06/2015
TMS 900,000 10.55 % 17/06/2015