Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    41.76 %
  • Khác
    58.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Phước Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 15,057,888 22.19 % 30/09/2016
TAEL TWO PARTNERS LTD 12,416,711 18.3 % 02/06/2015
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch MêKông 7,539,122 11.11 % 02/06/2015
Đặng Thành Duy Phó Tổng Giám đốc 5,409,300 7.97 % 31/12/2015
Government of Singapore 5,400,000 7.96 % 02/06/2015
Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 5,370,300 7.91 % 02/06/2015