Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.31 %
  • Khác
    79.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Phước Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 16,907,888 24.92 % 14/11/2016
TAEL TWO PARTNERS LTD 12,416,711 18.3 % 02/06/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 7,200,008 10.61 % 25/05/2018
Đặng Thành Duy Phó Tổng Giám đốc 5,409,300 7.97 % 31/12/2015
Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 5,370,300 7.91 % 02/06/2015
Nguyễn Kim Phượng 3,396,921 5.01 % 11/10/2018
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 2,623,350 3.87 % 02/04/2018