Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.71 %
  • Khác
    75.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Phước Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.6907888E7 24.916 % 14/11/2016
TAEL TWO PARTNERS LTD 1.2416711E7 18.298 % 02/06/2015
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch MêKông 7539122.0 11.11 % 02/06/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 7200008.0 10.61 % 25/05/2018
Đặng Thành Duy Phó Tổng Giám đốc 5409300.0 7.971 % 31/12/2015
Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 5370300.0 7.914 % 02/06/2015
Nguyễn Kim Phượng 3396921.0 5.006 % 11/10/2018
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 2623350.0 3.866 % 02/04/2018